Logo


Counter
Besucher seit
01.01.2000

chess
christoph - sylvia

Spielbeginn: 11.07.2020 09:26

 
8
7
6
5
4
3
2
1
 
trans trans trans trans trans bbb trans brb
bpb trans bkb trans bnb bpw trans bpw
trans trans bpw trans trans bnb bpw trans
bqb bpw trans trans wqb trans trans trans
wnw trans trans trans wpw trans trans trans
trans wpw trans wbw trans trans trans wpw
wpw trans wpw brb trans wpb trans wpb
wrb trans trans trans wkb trans trans wrw
 
 
  a b c d e f g h  


wpb wnb wbb
bpb bbb bpb


schwarz am Zug
z.B. e2-e4
 -  Koordinaten ausblenden  
Figuren aublenden  
Züge aublenden  
Brett drehen  
    Feldgröße  
Passwort
Hilfe...
Letzter Zug vor 10 Tagen 12 Stunden 4 Minuten
Kommentar:
1.e4 e5
2.d4 Nc6
3.d5 Nc-e7
4.Nc3 c6
5.Nh3 Qa5
6.Bd2 g6
7.dxc6 dxc6
8.b3 Bxh3
9.gxh3 O-O-O
10.Qg4+ Kc7
11.Na4 Rxd2
12.Bd3 Nf6
13.Qg5 b5
14.Qxe5+
Hilfe | Javascript einschalten | Spiele anzeigen

Based on the BeholderBoard Virtual Chess-set